Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
biannual


bi·an·nual [biannual] BrE [baɪˈænjuəl] NAmE [baɪˈænjuəl] adjective only before noun
happening twice a year
a biannual meeting
compare annual
see also biennial

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "biannual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.