Recent Searchs...
variation symbolatry celebrater cặp bài trùng độc quyền dành riêng 凜慄 buồn bã dormant đánh tráo bác sĩ biology mandate chase chú trọng early point coaxial cable extravert extroverted extra introvert trừ hao field day cyanamid unpunctual apothecium ascoma chấp trách 不得好死 nighted unwisely unblushing masticate cyprinodontidae 撮要 swordtail dining antithetical perithecium interactive nonreciprocal disseminate helleri lifer riotous antithetic interactional topminnow occur
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.