Recent Searchs...
flat 断档 miền trung du 媲美 sợ place oven pimelode giàn khoan dầu store-bought squamula tịnh an laverock coercionary intercommunicate phút bussing tự tin scienter pugilist comb scientist lupercales corporal night spot nightstick muter bifurcate nhoai ngoan 公馆 lính capriccio rimmer perché miễn cưỡng porte-acid consolatory political polander xa dolittle alvéolaire nieve metabolism sensu lato motivation miope nay cõi vĩnh hằng gần
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.