Recent Searchs...
optimistic ba tháng bear (somebody/sth) out â overwhelming hữu thần câu mayor incredible bó đũa congestion estimate srapped wall weak umbrella unspontaneous incensation crocose melody habiliter marchioness we'll now aloxiprin go short (of something) allophone profit nostalgia anonym sa cơ lỡ vận additionnel times look thất cơ lỡ vận nudity respond 赶脚 mss ra phết dialling code dephased 厉兵秣马 at all times fix for 登用 time 状元 mi li mét lỡ việc
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.