Recent Searchs...
violate cognate wholly cadaver replicative inaction santene cureless sanctifiant ragweed uninjured fructose individualisation caption salse dimmer discrete magistrale sanglant endoscopy cladding ice-boat sponsorship suspension spread phúc chí tâm linh action incaution stasis doldrums injection arrest hitch rest state pave desuetude inactiveness extinction activeness stay inexcution activity web to be about to erection diagram time tràng pháo tay look trace element
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.