Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bồi bútnoun
Hack writer, hack publicist

[bồi bút]
danh từ
hack writer, hack publicist, penny-a-liner
bọn bồi bút gieo rắc nọc độc tư tưởng của chủ nghĩa thực dân mới
the hack writers disseminate the poison of neo-colonialist ideologyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.