Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
autarchic


aut·arch·ic (also aut·ark·ic)BrE [ɔːˈtɑːkɪk] ; NAmE [ɔːˈtɑːrkɪk] adjective
Main entry:autarchyderived

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "autarchic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.