Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
atheistic


athe·is·tic BrE [ˌeɪθiˈɪstɪk] ; NAmE [ˌeɪθiˈɪstɪk] adjective
Main entry:atheismderived

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "atheistic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.