Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ash remover
ash+remover
['æ∫ri'mu:və]
danh từ
(hoá học) chất khử tro


/'æʃri,mu:və/

danh từ
(hoá học) chất khử tro


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.