Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
arteria ovarica


noun
the artery that branches from the aorta and supplies blood to the ovaries
Syn:
ovarian artery
Hypernyms:
artery, arteria, arterial blood vessel
Part Holonyms:
ovary


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.