Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
ancon


/'æɳkɔn/

danh từ
(giải phẫu) cùi tay, khuỷ tay
(kiến trúc) chân quỳ, trụ (để đỡ trần nhà...)

Related search result for "ancon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.