Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Amorphophallus titanum


noun
malodorous tropical plant having a spathe that resembles the corolla of a morning glory and attains a diameter of several feet
Syn:
krubi, titan arum
Hypernyms:
arum, aroid
Member Holonyms:
genus Amorphophallus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.