Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ab


noun
the muscles of the abdomen
Syn:
abdominal, abdominal muscle
Hypernyms:
skeletal muscle, striated muscle
Hyponyms:
external oblique muscle, musculus obliquus externus abdominis, abdominal external oblique muscle, oblique, transversus abdominis muscle,
transverse muscle of abdomen, musculus transversalis abdominis, transversus abdominis
Part Holonyms:
abdomen, venter, stomach, belly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.