Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
xúc phạmverb
to hurt

[xúc phạm]
to hurt; to offend; to outrage; to wound
Bài quảng cáo này xúc phạm tới đạo Hồi
This advertisement is offensive to MuslimsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.