Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
write down


    Chuyên ngành kinh tế
bút toán giảm
ghi bớt xuống
ghi bớt xuống (giá trị trên sổ sách của...)
giảm bớt xuống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.