Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
worth-while


/'wə:θ'wail/

tính từ
đáng giá, bõ công
    it is not a worth-while job đó là một việc làm chẳng bõ công

Related search result for "worth-while"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.