Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wolf's-bane
wolf's-bane
['wulfs'bein]
danh từ
(thực vật học) cây phụ tử


/'wulfs,bein/

danh từ
(thực vật học) cây phụ tử


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.