Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wishing-bone
wishing-bone
['wi∫iηboun]
danh từ
chạc xương đòn (của chim)


/'wi i boun/

danh từ
chạc xưng đòn (của chim)

Related search result for "wishing-bone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.