Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wide-open
wide-open
['waid'oupən]
tính từ
mở rộng
trống, trống trải
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không hạn chế chơi bời rượu chè (thành phố)


/'waid'oup n/

tính từ
mở rộng
trống, trống tri
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không hạn chế chi bời rượu chè (thành phố)

Related search result for "wide-open"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.