Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whizz-bang
whizz-bang
[' wizbæη]
danh từ
(quân sự), (từ lóng) đạn đại bác cỡ nhỏ đi rất nhanh


/' wizb /

danh từ
(quân sự), (từ lóng) đạn đại bác cỡ nhỏ đi rất nhanh

Related search result for "whizz-bang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.