Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whiles
whiles
[wailz]
liên từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) while


/wailz/

liên từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) while

Related search result for "whiles"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.