Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whereto
whereto
[weə'tu:]
Cách viết khác:
whereunto
[,weərʌn'tu:]
phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) tới, tới mục đích đó
the place whereto they hasten
nơi mà họ vội vã đi tới


/we 'tu:/ (whereunto) /,we r n'tu:/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) tới, tới mục đích đó
the place whereto they hasten ni mà họ vội v đi tới

Related search result for "whereto"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.