Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wert
wert
[wə:t]
(từ cổ,nghĩa cổ) thouwert (như) you were


/w :t/

(từ cổ,nghĩa cổ) thouwert (như) you were

Related search result for "wert"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.