Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weak-minded
weak-minded
['wi:k'maindid]
Cách viết khác:
weak-headed
['wi:k'hedid]
như weak-headed


/'wi:k'hedid/ (weak-minded) /'wi:k'maindid/
minded) /'wi:k'maindid/

tính từ
kém thông minh

Related search result for "weak-minded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.