Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
water-ram
water-ram
['wɔ:tə'ræm]
danh từ
(kỹ thuật) bơm nước va


/'wɔ:təræm/

danh từ
(kỹ thuật) bơm nước va

Related search result for "water-ram"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.