Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wall-painting
wall-painting
['wɔ:l'peintiη]
danh từ
bích hoạ (bức tranh được vẽ thẳng lên bề mặt một bức tường)


/'wɔ:l,peintiɳ/

danh từ
bức tranh tường

Related search result for "wall-painting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.