Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vulturous
vulturous
['vʌlt∫urəs]
Cách viết khác:
vulturish
['vʌlt∫uri∫]
như vulturish


/'vʌltʃuriʃ/ (vulturous) /'vʌltʃurəs/

tính từ
(động vật học) (như) vulturine
(nghĩa bóng) tham tàn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vulturous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.