Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vitalistic
vitalistic
[,vaitə'listik]
tính từ
(thuộc) thuyết sức sống


/,vaitə'listik/

tính từ
(thuộc) thuyết sức sống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.