Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
virtuality
virtuality
[,və:t∫u'æləti]
danh từ
tính chất thực sự


/,və:tju'æliti/

danh từ
tính chất thực sự


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.