Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vinegary
vinegary
['vinigəri]
Cách viết khác:
vinegarish
['vinigəri∫]
như vinegarish
thuộc giấm
chua ngoa, khó chịu
chua xót, chua cay


/'vinigəriʃ/ (vinegary) /'vinigəri/

tính từ
chua
chua chát, khó chịu; chua cay (giọng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vinegary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.