Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vigor
vigor
['vigə]
Cách viết khác:
vigour
['vigə]
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) như vigour


/'vigə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) vigour

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vigor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.