Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vice-chancellor
vice-chancellor
['vais't∫ɑ:nsələ]
danh từ
phó chưởng án
phó hiệu trưởng đại học
(Vice-Chancellor) (viết tắt) VC phó thủ tưởng


/'vais't-ʃɑ:nsələ/
ʃɑ:nsələ/

danh từ
phó chưởng án
phó hiệu trưởng đại học

Related search result for "vice-chancellor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.