Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
việc làmnoun
deed, action job, work

[việc làm]
deed; act; action
Một việc làm vô trách nhiệm
An irresponsible act
job; situation; work; employment
Đang có việc làm
To be in work
Vả lại anh vừa kiếm được việc làm mới mà!
Besides, you've just got a new job!
Nhờ xem quảng cáo mà tôi kiếm được việc làm
I got the job through an advertisement
Phòng giới thiệu việc làm
Employment agency; jobcentre; Labour ExchangeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.