Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
verbally
verbally
['və:bəli]
phó từ
bằng miệng, bằng lời nói, không bằng cách viết


/'və:bəli/

phó từ
bằng miệng, bằng lời nói

Related search result for "verbally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.