Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
variableness
variableness
['veəriəblnis]
Cách viết khác:
variability
[,veəriə'biləti]
danh từ
tính chất có thể thay đổi được
tính chất có khuynh hướng thay đổi
tính hay thay đổi; tính hay biến đổi; tính biến thiên


/'veəriəblnis/ (variability) /,veəriə'biliti/

danh từ
tính hay thay đổi; tính hay biến đổi; tính biến thiên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "variableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.