Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vainglorious
vainglorious
[vein'glɔ:riəs]
tính từ
đầy tính dương dương tự đắc, tự phụ, hay khoe khoang


/vein'glɔ:riəs/

tính từ
dương dương tự đắc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vainglorious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.