Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vị chi


[vị chi]
the total cost is...; that is to say...
Ba món mỗi món 10 quan, vị chi 30 quan
Three articles at ten francs, that is to say thirty francsthat makes ; the total cost is


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.