Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vảinoun
Cloth
Litchi
Vai Thieu (Thieu litchi) is a bit bigger than a longan. Unlike the skin of Longan which is rather smooth, the skin of litchi is rough with some ripples. The skin is dark red. The pulp of a litchi is transparently white, but is thicker than a longan. Therefore, litchi pulp is juicier than a longan. Litchi seed is also smaller than Longan seed. Thieu litchis are grown in many big orchards in Hung Yen province

[vải]
cloth; fabric; material
Vải may quần áo
Dressmaking material/fabric
Vải may tấm phủ đồ đạc
Furnishings fabric/material
Mua vải may màn
To buy curtain material
Họ đổi thú lấy vải
They bartered animals for cloth
Vải này dễ rách
This cloth tears easily
Vải này mặc bền không?
Does this material stand hard/heavy wear?; Does this material wear well?
litchi
Vai Thieu (Thieu litchi) is a bit bigger than a longan. Unlike the skin of Longan which is rather smooth, the skin of litchi is rough with some ripples. The skin is dark red. The pulp of a litchi is transparently white, but is thicker than a longan. Therefore, litchi pulp is juicier than a longan. Litchi seed is also smaller than Longan seed. Thieu litchis are grown in many big orchards in Hung Yen province.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.