Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
utilization
utilization
[,ju:təlai'zei∫n]
Cách viết khác:
utilisation
[,ju:təlai'zei∫n]
danh từ
sự dùng, sự sử dụng; sự tận dụngsự sử dụng

/,ju:tilai'zei n/

danh từ
sự dùng, sự sử dụng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.