Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
utilisation




danh từ
sự dùng, sự sử dụng; sự tận dụng



utilisation
[,ju:təlai'zei∫n]
Cách viết khác:
utilization
[,ju:təlai'zei∫n]
như utilization



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.