Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
usurious
usurious
[ju:'zjuəriəs]
tính từ
(nói về lãi suất, giá cả...) cao quá đáng; cắt cổ


/ju:'zju ri s/

tính từ
nặng l i

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "usurious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.