Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unvirtuous
unvirtuous
[ʌn'və:tjuəs]
tính từ
không có đức, không đạo đức
không tiết hạnh, không đoan chính


/' n'v :tju s/

tính từ
không có đức, không có đạo đức
không tiết hạnh, không đoan chính


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.