Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untanned
untanned
[,ʌn'tænd]
tính từ
chưa thuộc (da)
không rám nắng


/' n't nd/

tính từ
chưa thuộc (da)

Related search result for "untanned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.