Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsubjugated
unsubjugated
[,ʌn'sʌbdʒugeitid]
tính từ
không bị chinh phục, không bị khuất phục, không bị nô dịch hoá


/' n's bd ugeitid/

tính từ
không bị chinh phục, không bị khuất phục, không bị nô dịch hoá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.