Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrepressed
unrepressed
[,ʌnri'prest]
tính từ
chưa bị dẹp; không bị đàn áp, không bị trấn áp
không đau khổ do bị kiềm nén tình cảm


/' nri'prest/

tính từ
chưa bị dẹp; không bị đàn áp, không bị trấn áp

Related search result for "unrepressed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.