Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unprovable
unprovable
[,ʌn'pru:vəbl]
tính từ
không thể chứng tỏ, không thể chứng minh


/'ʌn'pru:vəbl/

tính từ
không thể chứng minh được

Related search result for "unprovable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.