Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpropagated
unpropagated
[,ʌn'prɔpəgeitid]
tính từ
không truyền giống, không nhân giống (cây, thú...), không truyền (bệnh...)
không truyền lại (đức tính...)
không truyền bá, không lan truyền


/'ʌn'prɔpəgeitid/

tính từ
không truyền giống, không nhân giống (cây, thú...), không truyền (bệnh...)
không truyền lại (đức tính...)
không truyền bá, không lan truyền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.