Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpracticality
unpracticality
[,ʌn,prækti'kæləti]
danh từ
tính không thực tế, tính không thiết thực


/'ʌn,prækti'kæliti/

danh từ
tính không thực tế, tính không thiết thực


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.