Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unmuffle
unmuffle
[,ʌn'mʌfl]
ngoại động từ
bỏ bộ phận giảm âm (trống kèn,...)
lấy bọc đi, mở bọc ra; cởi khăn quấn
để hở (mặt/cô...); mở bọc ra
tháo, bỏ (khăn quàng cổ)


/'ʌn'mʌfl/

ngoại động từ
lấy bọc đi, mở bọc ra; cởi khăn quấn

Related search result for "unmuffle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.