Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unmoral
unmoral
[,ʌn'mɔrəl]
tính từ
trái với luân lý, vô đạo đức
không có đạo đức, không hợp đạo đức, trái với đạo đức
không có tinh thần


/'ʌn'mɔrəl/

tính từ
trái với luân lý

Related search result for "unmoral"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.