Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unimpaired
unimpaired
[,ʌnim'peəd]
tính từ
không bị hư hỏng, không bị suy suyển, nguyên vẹn


/'ʌnim'peəd/

tính từ
không bị hư hỏng, không bị suy suyển, nguyên vẹn

Related search result for "unimpaired"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.