Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unforeseeing
unforeseeing
[,ʌnfɔ:'si:iη]
tính từ
không nhìn xa thấy trước; không lo xa


/'ʌnfɔ:'si:iɳ/

tính từ
không nhìn xa thấy trước; không lo xa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.