Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undetachable
undetachable
[,ʌndi'tæt∫əbl]
tính từ
không thể gỡ ra, không thể tháo ra, không thể tách ra


/'ʌndi'tætʃəbl/

tính từ
không thể tháo ra được (bộ phận); không thể bóc ra được (sau khi đã dán)

Related search result for "undetachable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.